Священный Синод утвердил текст акафиста страстотерпцу царевичу Алексию

28 Авг 2023

24 августа 2023 года на заседании Священного Синода постановили одобрить для употребления за богослужением и в домашней молитве акафист страстотерпцу царевичу Алексию.

 

 

Акафист святому страстотерпцу царевичу Алексию

Кондак 1

Избра́нный Бо́гом от ца́рскаго ро́да, и на вели́кия страда́ния от младе́нства предугото́ванный, а́гнче незло́бивый, царе́вичу Алекси́е, воспева́ем чи́стое и преди́вное житие́ твое́, и с любо́вию и умиле́нием взыва́ем ти: Ра́дуйся, святы́й му́чениче царе́вичу Алекси́е, земли́ Ру́сския звездо́ пресве́тлая.

 

Икос 1

А́нгел све́тел земли́ Ру́сской ты по́слан был еси́ в го́ды вое́нных смут и в предве́рии безбо́жных мяте́жей, во умиле́ние серде́ц ру́сских люде́й, да обратя́т взоры свои́ ко Го́споду. Мы же, гре́шнии и недосто́йнии сооте́чественницы твои́, в на́ша сму́тная времена́ ко предста́тельству твоему́ притека́ющии, глаго́лем ти си́це:

Ра́дуйся, святы́х роди́телей твои́х о́трасль преди́вная;

ра́дуйся, плод благоуха́нный их моли́тв ко Го́споду.

Ра́дуйся, луче́ све́та, озаря́ющая омраче́нныя грехми́ сердца́ на́ша;

ра́дуйся, го́рлице непоро́чная, любо́вию свое́ю всю Русь согрева́ющая.

Ра́дуйся, я́ко преподо́бный Серафи́м рожде́ние твое́ благослови́;

ра́дуйся, я́ко изде́тска Госпо́дь на путь терпе́ния тя поста́ви.

 

Ра́дуйся, святы́й му́чениче царе́вичу Алекси́е, земли́ Ру́сския звездо́ пресве́тлая.

Кондак 2

Ви́дяще а́нгельское твое́ незло́бие, кро́тость жития́ и чистоту́ се́рдца твоего́, насле́дниче престо́ла ца́рскаго, святы́й царе́вичу Алекси́е, умиле́нием исполня́емся и непреста́нно взыва́ем ко Го́споду: Аллилу́иа.

 

Икос 2

Разуме́вше благочести́вии роди́тели твои́ во младе́нстве твое́м, страстоте́рпче преди́вный Алекси́е, я́ко неду́г неисце́льный Го́сподем попу́щен ти бысть, умно́жиша моли́твы своя́ ко Го́споду, и твое́ се́рдце любо́вию ко Творцу́ вся́ческих преиспо́лниша и моли́тве те́плей научи́ша. Те́мже почита́я испо́лненное боле́зней и скорбе́й чи́стое житие́ твое́, воспева́ем ти си́це:

Ра́дуйся, сокро́вище благода́тное, земли́ Ру́сской дарова́нное;

ра́дуйся, свя́те о́троче, любо́вию ко Го́споду испо́лненный.

Ра́дуйся, в боле́знех тя́жких моли́тву терпели́вно глаго́лавый;

ра́дуйся, Русь Святу́ю всем се́рдцем возлюби́вый.

Ра́дуйся, насле́дниче ца́рственнаго отца́ твоего́, незло́бие его́ унасле́дивый;

ра́дуйся, от младе́нческих пеле́н ма́терню любо́вь к моли́тве восприя́вый.

Ра́дуйся, святы́й му́чениче царе́вичу Алекси́е, земли́ Ру́сския звездо́ пресве́тлая.

 

Кондак 3

Си́ла Вы́шняго укрепля́ше тя, егда́ неду́гом тя́жким му́чимый, о кро́ткий о́троче, все упова́ние на Го́спода возлага́л еси́ и со одра́ страда́льческаго взыва́л еси́: Аллилу́иа.

 

Икос 3

Име́л еси́, о́троче блаже́нне, царе́вичу Алекси́е, преве́лие жела́ние, да бу́дут вси лю́дие ру́сские облагоде́тельствованы. Те́мже почита́юще такову́ю чи́стую и святу́ю любо́вь твою́ к наро́ду ру́сскому, вопие́м ти си́це:

Ра́дуйся, и во страда́ниих твои́х о наро́де твое́м неуста́нно воспомина́вый;

ра́дуйся, солда́ты росси́йския на по́двиги ра́тныя вдохновля́вый.

Ра́дуйся, с де́ти солда́тскими игра́ти люби́вый;

ра́дуйся, вся любо́вию свое́ю одаря́вый.

Ра́дуйся, от ма́лых лет благода́ть Бо́жию стяжа́вый;

ра́дуйся, зе́млю Ру́сскую житие́м свои́м освяти́вый.

Ра́дуйся, святы́й му́чениче царе́вичу Алекси́е, земли́ Ру́сския звездо́ пресве́тлая.

 

Кондак 4

Бу́ря войны́ вели́кия возколеба́ стра́ны и язы́цы, отступи́ша бо лю́дие от Бо́га и па́губным страсте́м преда́шася, те́мже и земля́ Ру́сская страда́ньми и скорбьми́ испо́лнися. Ты же, о святы́й о́троче, взира́я на ги́бель во́инов ру́сских, го́рестно боле́зновал и моли́лся еси́ о спасе́нии душ их ко Го́споду, оба́че взыва́л еси́: Аллилу́иа.

 

Икос 4

Слы́ша о мно́жестве ра́неных, уве́чных и стра́ждущих во́инов ру́сских, возврати́вшихся с по́ля бра́ни, всем се́рдцем твои́м восхоте́л еси́, о преди́вный о́троче, облегчи́ти их страда́ния и ско́рби, и обхожда́ше враче́бницы вку́пе с благочести́вою ма́терию и се́страми твои́ми, иде́же ми́лостивым и кро́тким сло́вом утеша́ше боля́щия, кале́чныя и близ сме́рти су́щия. Мы же, дивя́щеся милосе́рдию твоему́, взыва́ем ти:

Ра́дуйся, о скорбя́щих и стра́ждущих сле́зы пролива́вый;

ра́дуйся, любо́вию свое́ю чи́стою солда́т согрева́вый.

Ра́дуйся, я́ко моли́тву за наро́д и во́инство ко Го́споду возно́сиши;

ра́дуйся, я́ко милосе́рдием свои́м жестосе́рдие на́ше умягча́еши.

Ра́дуйся, сострада́ти бли́жним от ю́ности до престаре́ния нас науча́яй;

ра́дуйся, пото́ки милосе́рдия на неду́гующих оби́льно излива́яй.

Ра́дуйся, святы́й му́чениче царе́вичу Алекси́е, земли́ Ру́сския звездо́ пресве́тлая.

 

Кондак 5

Боготе́чней звезде́ подо́бен был еси́, царе́вичу преди́вне Алекси́е, егда́ со отце́м твои́м святы́м, о тя́жцей боле́зни свое́й не помышля́я, солда́т ру́сских на поля́х сраже́ний неуста́нно посеща́л еси́ и кре́пце стоя́ти за зе́млю оте́ческую призыва́л еси́. Они́ же, се́рдцем умиля́ющеся о таце́м твое́м милосе́рдии и любви́ к Бо́гу и достоя́нию твоему́, благода́рне взыва́ша ко Го́споду: Аллилу́иа.

 

Икос 5

Ви́девши тя, о преди́вне о́троче, ма́ти твоя́ свята́я цари́ца Алекса́ндра, му́жественне вое́нныя тяготы́ о́тчи разделя́юща и любо́вию чи́стою всех бли́жних напоя́юща, моли́твы ко Го́споду о тебе́ возноша́ше и всеце́ло преда́ти себе́ Христу́ тя предуготовля́ше. Мы же, разуме́юще твоя́ Го́спода ра́ди подъя́тая страда́ния, во умиле́нии взыва́ем:

Ра́дуйся, святы́м семе́йством ча́до воспита́нное;

ра́дуйся, во́инством ру́сским дитя́ возлю́бленное.

Ра́дуйся, в любви́ к зе́мному Оте́честву кро́ткий наста́вниче;

ра́дуйся, о спасе́нии наро́да кре́пкий пред Бо́гом моли́твенниче.

Ра́дуйся, всех во́инов ру́сских святы́й покрови́телю;

ра́дуйся, к Небе́сному Оте́честву благи́й путеводи́телю.

Ра́дуйся, святы́й му́чениче царе́вичу Алекси́е, земли́ Ру́сския звездо́ пресве́тлая.

 

Кондак 6

Пропове́дник Христо́вы любве́ ко всем лю́дям, па́че же ко скорбя́щим и стра́ждущим, всем кро́тким житие́м свои́м яви́лся еси́, о преди́вне царе́вичу Алекси́е. Те́мже мы, любви́ твое́й подража́ти тща́щеся, про́сим у Го́спода умягчи́ти ожесточе́нныя сердца́ на́ша, да воззове́м из глубины́ души́: Аллилу́иа.

 

Икос 6

Возсия́л еси́ чистото́ю жития́ твоего́ всей Ру́сской земли́, о царе́вичу кро́ткий и ми́лостивый, егда́ со смире́нием весть стра́шную об отрече́нии отца́ своего́ прия́л еси́ и главу́ свою́ на страда́ния гряду́щая смире́нно приклони́л еси́. Мы же, почита́юще твое́ а́нгельское незло́бие и всепроще́ние, вопие́м ти:

Ра́дуйся, всем се́рдцем твои́м любо́вь ко Творцу́ храни́вый;

ра́дуйся, наде́ждею на милосе́рдие Его́ пита́выйся.

Ра́дуйся, подо́бно му́ченицем Ве́ре, Наде́жди и Любо́ви в ру́це Бо́жии себе́ преда́вый;

ра́дуйся, святы́м Бори́су и Гле́бу в проще́нии враго́в свои́х подража́вый.

Ра́дуйся, благове́рному Андре́ю Боголю́бскому боголю́бием сро́дный;

ра́дуйся, убие́нному царе́вичу Дими́трию кро́тостию и незло́бием подо́бный.

Ра́дуйся, святы́й му́чениче царе́вичу Алекси́е, земли́ Ру́сския звездо́ пресве́тлая!

 

Кондак 7

Хотя́щии честь твою́ истреби́ти, многосугу́бую же му́ку себе́ уготовля́ющии, лю́дие помраче́нии влеча́ху тя в ссы́лку я́ко а́гнца кро́ткаго, неду́гом теле́сным изнуре́ннаго. О́ле глубины́ теле́сных и душе́вных страда́ний твои́х, дитя́ свято́е и непоро́чное! Воспомина́юще днесь сия́ вели́кия ско́рби твоя́, пое́м укре́пльшему тя Го́споду: Аллилу́иа.

 

Икос 7

Но́вый свети́льник пресве́тлый в земли́ Ру́сской яви́лся еси́, о кро́ткий ца́рственный о́троче, тьму зло́бы сатани́нския свои́м незло́бием побежда́яй и богобо́рческий дух в сердца́х охраня́вших тя солда́т умягча́яй. Те́мже вопие́м ти:

Ра́дуйся, любо́вию свое́ю помраче́нныя покори́вый;

ра́дуйся, простото́ю и незло́бием их удиви́вый.

Ра́дуйся, теплото́ю се́рдца своего́ душ их косну́выйся;

ра́дуйся, милосе́рдием свои́м Го́спода просла́вивый.

Ра́дуйся, вся ско́рби и тяготы́ в ссы́лке тобо́льской му́жественне претерпе́вый;

ра́дуйся, вку́пе с ца́рственными роди́тели свои́ми и се́страми о проще́нии враго́в свои́х Го́спода моли́вый.

Ра́дуйся, святы́й му́чениче царе́вичу Алекси́е, земли́ Ру́сския звездо́ пресве́тлая.

 

Кондак 8

Стра́нное и пресла́вное зна́мение Бо́жие ви́дим на тебе́, о страстоте́рпче, ты бо отроко́м вифлее́мским в подо́бие лик страда́лец но́вых предваря́еши и, со сро́дники твои́ми о проще́нии враго́в моля́ся, вся ве́рныя лю́ди земли́ Ру́сския на страда́ния Христа́ ра́ди и восприя́тие сла́вы го́рния благословля́еши, взыва́я всем се́рдцем ко Го́споду: Аллилу́иа.

 

Икос 8

Всежела́нный и сладча́йший Иису́с, Его́же ты все́ю душе́ю и всем де́тским се́рдцем возлюби́л еси́, всеблаже́нне царе́вичу Алекси́е, укрепи́ тя и ца́рственных сро́дников твои́х на му́жественное терпе́ние скорбе́й и злострада́ний, от слуг сатани́нских наноси́мых. Те́мже умиля́ющеся всепроще́нию и кро́ткому смире́нию твоему́, зове́м ти:

Ра́дуйся, крест страда́ний свои́х безро́потно понесы́й;

ра́дуйся, страда́ньми на Голго́фу свою́ возше́дый.

Ра́дуйся, кре́стнаго пути́ земли́ Ру́сския нача́ток;

ра́дуйся, испове́дническаго по́двига благоуха́нный ши́пок.

Ра́дуйся, крест свой со благодаре́нием нести́ нас науча́яй;

ра́дуйся, к подвиго́м спасе́ния ра́ди всех нас призыва́яй.

Ра́дуйся, святы́й му́чениче царе́вичу Алекси́е, земли́ Ру́сския звездо́ пресве́тлая.

 

Кондак 9